De Lach van Joe: specifiek wedstrijdreglement

De lach van joe site

1. Organisatie

De wedstrijd “De Lach van Joe” wordt georganiseerd door JOEfm nv –  (hierna Joe) met adres te Medialaan 1, 1800 Vilvoorde.

2. Periode

De wedstrijd start op maandag 7 oktober 2019 tussen 08.30 uur en 09.00u. Vanaf dan kan elk moment het eerste officiële spelmoment aangekondigd worden (cf.punt 4). De wedstrijd loopt maximaal tot vrijdag 25 oktober 2019, 19.00u. De einddatum hangt af van het wedstrijdverloop en kan dus niet vooraf bepaald worden. Indien vroegtijdig wordt gestopt zal dit via de uitzendingen van Joe aangekondigd worden.

3. Wie kan deelnemen ?

De wedstrijd staat open voor alle personen die meerderjarig zijn en die op het Belgische grondgebied wonen, met uitzondering van

· de personeelsleden en de bestuurders van Joe, en hun gelieerde vennootschappen,

· elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,

· de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen. 

4. Verloop van de wedstrijd

De wedstrijd wordt bekendgemaakt via www.joe.be. Dagelijks tussen 7.00u en 19.00u is er per uur een spelmoment.

a) Selectie van een kandidaat

Zich plaatsen als kandidaat kan door het bericht ‘Lach’ te sturen via de Joe-app (gratis) of via SMS naar 6622 (50 cent per bericht) telkens dat daartoe opgeroepen wordt in de uitzending. Dit wordt duidelijk aangegeven in de oproep (‘NU’). De 100stee die zich dat uur vanaf dat moment registreert via de app of sms, wordt dan gebeld door de presentator/medewerker van Joe.

Een kandidaat dient gedurende maximum 20 minuten na de oproep ‘NU’ bereikbaar te zijn op het telefoonnummer waarmee zij/hij zich heeft geregistreerd. Als de kandidaat om welke reden dan ook niet bereikbaar is, wordt de volgende, namelijk de 101stee die geregistreerd staat opgebeld, is die ook niet beschikbaar dan wordt de 102de opgebeld, enz… . Het tijdstip waarop het bericht door het computersysteem geregistreerd wordt, is het enige geldige tijdstip.

b) Het spelmoment

De kandidaat wordt opgebeld door de presentator/medewerker van Joe en krijgt via de telefoon de ‘Lach van Joe’ nog eens te horen. Hij of zij moet meteen daarna raden om wie het gaat. Als de kandidaat juist raadt, wint hij of zij het bedrag dat op dat moment in de prijzenpot zit. Als de kandidaat fout raadt of niet meteen een antwoord geeft, komt er €100 bij in de prijzenpot en wordt er het volgende uur of de volgende dag verder gespeeld.

Op maandag 7 oktober 2019 is het eerste spelmoment rond 8.30u., het laatste spelmoment van de dag is telkens na het verkeersbulletin van 18.30u. (weekdagen). Vanaf dinsdag 8 oktober 2019 is het eerste spelmoment rond 7.30u.  In het weekend is het eerste spelmoment om 12.30u, het laatste spelmoment van de dag is telkens na het verkeersbulletin van 18.30u.

5. De prijs

De prijs is een geldbedrag dat wordt overgeschreven op de persoonlijke rekening van de winnaar. Bij de start van de wedstrijd bedraagt het bedrag €100. Telkens een kandidaat fout raadt of geen antwoord geeft, wordt het bedrag met €100 verhoogd. Als de Lach van Joe geraden wordt, wordt het daaropvolgende uur of de daaropvolgende dag een nieuwe lach gelanceerd met opnieuw een startbedrag van €100 of kan de wedstrijd afgesloten worden.

6. Algemene bepalingen

- Om een goede weergave te garanderen kan de geluidssterkte van de geluiden die gebruikt worden als opgave voor de wedstrijd aangepast zijn.

- Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd

- Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

- De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt. de wedstrijd en de organisatoren.

-Joe kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Joe ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. Joe kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

- In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Joe zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door Joe.

- Gegevens van deelnemers worden bijgehouden in een bestand. Joe kan de gegevens gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

- De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat JOE de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van DPG Media-groep. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://www.dpgmedia.be/nl/privacy.

- Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

-Joe kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.